تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - گزیده ای از منابع کارشناسی ارشد گرایشهای حقوق، وکالت و سردفتری و ...
1.منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

2.منابع کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی

3.منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی

4.منابع كارشناسی ارشد حقوق عمومی

5.منابع كارشناسی ارشد حقوق بشر

6.منابع كارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

7.منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالكیت فكری

8.منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست

9.منابع آزمون وکالت دادگستری

10.منابع آزمون وکالت و مشاوره حقوقی ( موضوع ماده 187)

11.منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

ا)  منابع كارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان
اموال و مالكیت / دكتر ناصر كاتوزیان
اعمال حقوقی / دكتر ناصر كاتوزیان
جزوه درسی حقوق مدنی (3) و (4) دكتر درودیان
سقوط تعهدات / دكتر شهیدی
وقایع حقوقی /  دكتر ناصر كاتوزیان
درس هایی از عقود معین (1) و (2) /دكتر ناصر كاتوزیان
اشخاص و محجورین / دكتر سید حسین صفایی 
مختصر حقوق خانواده / دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی 
حقوق مدنی (3) و (6) دكتر شهیدی
قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت:

حقوق تجارت / دكتر حسن ستوده
حقوق تجارت / دكتر عرفانی 
حقوق تجارت / دکتر قائم مقام 
متن قانون تجارت

آئین دادرسی مدنی:

آئین دادرسی مدنی 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون آئین دادرسی مدنی
متن قانون اجرای احكام مدنی
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
Law made simple 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

2) منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

حقوق جزای عمومی:

بایسته های حقوق جزای عمومی / دكتر ایرج گلدوزیان 
حقوق جزای عمومی (2جلد) دكتر محمدعلی اردبیلی 
متن قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مكرر) 
زمینه حقوق جزای عمومی / دکتر نوربها

حقوق جزای اختصاصی:

حقوق جزای اختصاصی / دكتر ایرج گلدوزیان 
حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه اموال و مالكیت / دكتر میرمحمدصادقی 
حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی / دكتر میرمحمدصادقی 
حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه اشخاص / دكتر میرمحمدصادقی ( چاپ جدید) 
محشای قانون مجازات اسلامی / دكتر ایرج گلدوزیان
متن قانون مجازات اسلامی (حدود . قصاص . دیات . تعزیرات)
متن قانون چک

آئین دادرسی كیفری:

آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 / دكتر محمد آشوری 
آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندی 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب در امور کیفری
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 
قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373  

 

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
Law made simple 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری

3)  منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی

حقوق اساسی:                                                                                                               

سازمان های بین المللی /دکتر موسی زاده
بایسته های حقوق اساسی / دكتر قاضی 
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی/دکتر قاضی
حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران /دکتر هاشمی (فقط جلد دوم )
متن قانون اساسی ایران

 

حقوق بین الملل عمومی :

حقوق بین الملل عمومی / دکترضیائی بیگدلی 
جزوه ی حقوق بین الملل / دکتر بیگ زاده
حقوق بین الملل عمومی / دکترضیائی بیگدلی
سازمان های بین المللی / دکتر رضا موسی زاده 
جزوه ی سازمان های بین المللی - بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی /دکتر میر عباسی

 

حقوق بین الملل خصوصی:

حقوق بین الملل خصوصی / دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا
تعارض قوانین / دكتر نجاد علی الماسی
منشور سازمان ملل متحد

حقوق تعهدات:

اعمال حقوقی / دکتر کاتوزیان
وقایع حقوقی / دکتر کاتوزیان
حقوق مدنی (3) و (6) دكتر شهیدی
سقوط تعهدات / دكتر شهیدی
قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
Law made simple 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

4)  منابع كارشناسی ارشد حقوق عمومی 
    
 حقوق اساسی :                                                                                                                

بایسته های حقوق اساسی / دكتر قاضی  
حقوق اساسی - جلد 2 / دكتر سید محمد هاشمی 
متن قانون اساسی

 

 حقوق اداری:

حقوق اداری / دكتر ابوالحمد 
حقوق اداری / دكتر موسی زاده 
حقوق اداری / دكتر طباطبایی مؤتمنی 
حقوق اداری و قراردادهای اداری / دكتر انصاری
قانون جدید خدمات مدیریت کشوری

 

 حقوق بین الملل عمومی:

حقوق بین الملل عمومی/دكتر ضیایی بیگدلی 
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر بیك زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر موسی زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر آقایی 
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر ممتاز

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
Law made simple 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

 

متون فقه:

مباحث حقوقی شرح لمعه / دکتر اسدالله محمدی
جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری

5) منابع كارشناسی ارشد حقوق بشر

 حقوق بین الملل عمومی و سازمان های بین المللی:

حقوق بین الملل عمومی/دكتر ضیایی بیگدلی 
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر بیك زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر موسی زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر آقایی
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر ممتاز

حقوق تعهدات:

اعمال حقوقی / دکتر کاتوزیان
وقایع حقوقی / دکتر کاتوزیان
حقوق مدنی (3) و (6) دكتر شهیدی
سقوط تعهدات / دكتر شهیدی
قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق اساسی :

بایسته های حقوق اساسی / دكتر قاضی 
حقوق اساسی - جلد 2 / دكتر سید محمد هاشمی 
متن قانون اساسی

حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی):

بایسته های حقوق جزای عمومی / دكتر ایرج گلدوزیان 
محشای قانون مجازات اسلامی / دكتر ایرج گلدوزیان

آئین دادرسی كیفری:

آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 / دكتر محمد آشوری 
آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندی 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب در امور کیفری
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
Law made simple 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

6) منابع كارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

حقوق مدنی:

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان
اموال و مالكیت / دكتر ناصر كاتوزیان
اعمال حقوقی / دكتر ناصر كاتوزیان
جزوه درسی حقوق مدنی (3) و (4) دكتر درودیان
سقوط تعهدات / دكتر شهیدی
وقایع حقوقی /  دكتر ناصر كاتوزیان
درس هایی از عقود معین (1) و (2) /دكتر ناصر كاتوزیان
اشخاص و محجورین / دكتر سید حسین صفایی 
مختصر حقوق خانواده / دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی 
حقوق مدنی (3) و (6) دكتر شهیدی
قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت:

حقوق تجارت / دكتر حسن ستوده
حقوق تجارت / دكتر عرفانی 
حقوق تجارت / دکتر قائم مقام 
متن قانون تجارت

حقوق بین الملل عمومی:

حقوق بین الملل عمومی/دكتر ضیایی بیگدلی 
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر بیك زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر موسی زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر آقایی 
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر ممتاز

 

حقوق بین الملل خصوصی:

حقوق بین الملل خصوصی / دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا
تعارض قوانین / دكتر نجاد علی الماسی
منشور سازمان ملل متحد

 

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
Law made simple 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

7) منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالكیت فكری

 

حقوق مدنی:

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان
اموال و مالكیت / دكتر ناصر كاتوزیان
اعمال حقوقی / دكتر ناصر كاتوزیان
جزوه درسی حقوق مدنی (3) و (4) دكتر درودیان
سقوط تعهدات / دكتر شهیدی
وقایع حقوقی /  دكتر ناصر كاتوزیان
درس هایی از عقود معین (1) و (2) /دكتر ناصر كاتوزیان
اشخاص و محجورین / دكتر سید حسین صفایی 
مختصر حقوق خانواده / دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی 
حقوق مدنی (3) و (6) دكتر شهیدی
قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت:

حقوق تجارت / دكتر حسن ستوده
حقوق تجارت / دكتر عرفانی 
حقوق تجارت / دکتر قائم مقام 
متن قانون تجارت

آئین دادرسی مدنی:

آئین دادرسی مدنی 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون آئین دادرسی مدنی
متن قانون اجرای احكام مدنی
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
Law made simple 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)

8) منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست

حقوق بین الملل عمومی:

حقوق بین الملل عمومی/دكتر ضیایی بیگدلی 
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر بیك زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر موسی زاده 
سازمان های بین المللی/دكتر آقایی 
جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی/دكتر ممتاز

حقوق اداری:

حقوق اداری / دكتر ابوالحمد 
حقوق اداری / دكتر موسی زاده 
حقوق اداری / دكتر طباطبایی مؤتمنی 
حقوق اداری و قراردادهای اداری / دكتر انصاری
قانون جدید خدمات مدیریت کشوری

حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی):

بایسته های حقوق جزای عمومی / دكتر ایرج گلدوزیان 
محشای قانون مجازات اسلامی / دكتر ایرج گلدوزیان

متون حقوقی: (بجز زبان عمومی)

G.C.S.E law 
Law text 
(در حد آشنایی با اصطلاحات حقوقی و ترجمه متون تخصصی)
Law made simple

9) منابع آزمون وکالت دادگستری

 

حقوق مدنی:

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق تجارت:
حقوق تجارت / دكتر ربیعا اسکینی
متن قانون تجارت

آئین دادرسی مدنی:

آئین دادرسی مدنی 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
متن قانون اجرای احكام مدنی
متن قانون آئین دادرسی مدنی

حقوق جزا:

محشای قانون مجازات اسلامی / دكتر ایرج گلدوزیان
زمینه حقوق جزای عمومی / دکتر نوربها

آئین دادرسی كیفری:

آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندی 
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب در امور کیفری

اصول فقه:

مبانی استنباط حقوق اسلامی / دکتر ابوالحسن محمدی
اصول فقه / دکتر روشنعلی شکاری

 

 

 

10) منابع آزمون وکالت و مشاوره حقوقی ( موضوع ماده 187)

 

حقوق مدنی:

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق تجارت:
حقوق تجارت / دكتر ربیعا اسکینی
متن قانون تجارت

آئین دادرسی مدنی:

آئین دادرسی مدنی 3 جلد / دکتر شمس
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
متن قانون اجرای احكام مدنی
متن قانون آئین دادرسی مدنی

حقوق جزا:

محشای قانون مجازات اسلامی / دكتر ایرج گلدوزیان
زمینه حقوق جزای عمومی / دکتر نوربها
متن قانون مجازات اسلامی

آئین دادرسی كیفری:

آئین دادرسی كیفری - جلد1 و2 و3 و4 / دكتر آخوندی 
متن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  با اصلاحات بعدی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب در امور کیفری

 

امور حسبی:

متن قانون امور حسبی

 

متون فقه :

تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت / محمود تفکریان (دو جلد)
متن قانون ثبت

11) منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت / محمود تفکریان (دو جلد)
متن قانون ثبت  اسناد و املاک
متن قانون دفاتر اسناد رسمی
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
مجموعه بخشنامه های ثبتی / غلامرضا حجتی اشرفی

حقوق مدنی:

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی / دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق تجارت:
حقوق تجارت / دكتر ربیعا اسکینی
متن قانون تجارت

حقوق جزا:
محشای قانون مجازات اسلامی / دكتر ایرج گلدوزیان
زمینه حقوق جزای عمومی / دکتر نوربها
متن قانون مجازات اسلامی

ادبیات فارسی:

کتب دوره دبیرستان رشته علوم انسانی

عربی:

کتب دوره دبیرستان رشته علوم انسانی

معارف و احکام اسلامی:

کتب دوره دبیرستان رشته علوم انسانی

طبقه بندی: منابع آزمون های حقوقی،
برچسب ها: منابع کارشناسی ارشد گرایشهای حقوق، وکالت و سردفتری و ...،