تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - رقابت مكارانه یا نامشروع
تاریخ : جمعه 1392/01/16 | 12:36 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور
 رایی شایسته بر پایان یك رقابت ناشایست تجاری *


شیرزاد اسلامی وكیل دادگستری


مقدمه

رقابت مكارانه یا نامشروع تجاری یكی از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالكیت صنعتی است.
متاسفانه؛ علیرغم اثرات مخربی كه رقابت مكارانه تجاری بر سرمایه گذاری، نوآوری و حتی بهداشت و سلامت جامعه دارد، تاكنون قانون مستقل و مشخصی در این خصوص تصویب نشده است.
رقابت مكارانه، مصادیق گوناگونی دارد. یكی از مصادیق بارز آن تقلید از اسامی و علایم تجاری و به اصطلاح نقض حقوق انحصاری است.

در مقالات قبلی كه تحت عناوین « افشاء و سرقت علامت تجاری » و « وجوه افتراق نام تجاری و علامت تجاری » منتشر شد، وعده داده بودم، نمونه ای از آرای شاخص قضایی را جهت تبادل افكار و غنا بخشیدن به حوز حقوق مالكیت صنعتی، به علاقمندان عرضه نمایم .

رایی كه در ادامه خواهد آمد؛ اخیراً از شعبات دادگاه بدوی و تجدیدنظر تهران صادر شده است كه هم از منظر آیین دادرسی ( مرور زمان و اعتبار امر مختومه ) و هم از منظر ماهوی ( رقابت مكارانه تجاری ) به لحاظ استدلالی یكی از كم نظیرترین آرایی است كه تاكنون در خصوص علایم و اسامی تجاری صادر شده است.
امیدوارم انتشار این آرا، ضمن فواید علمی، مشوقی نیز برای انتشار آرای شاخص قضایی در سایت اتحادیه، باشد.

« رای بدوی »
مرجع رسیدگی : شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران
شماره و تاریخ دادنامه : ۸۱۱ - ۲۵/۹/۸۸
در خصوص دعوای آقای ..... به وكالت از شركت «فاراب» به طرفیت ۱- شركت « فاراب شیر» با وكالت آقایان ..... ۲- اداره ثبت علائم تجاری به خواست ابطال نام تجاری فاراب شیر و علامت تجاری فاراب به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت فارآب موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شیر آلات صنعتی، لوله و اتصالات فلزی در طبقات ۶،۱۱، ۳۵ و ۳۹ به این خلاصه كه وكیل خواهان با استناد به گواهی تاسیس شركت خواهان و گواهی نامه های وزارت نیرو و انجمن صنعت ریخته گری و انجمن تاسیسات و استشهادیه كسبه بازار به شرح دادخواست توضیح داده است موكل با نام تجاری فاراب در سال ۱۳۶۵ تاسیس شده و در صنعت ریخته گری، خصوصا تولید لوله، اتصالات و شیرآلات صنعتی از شهرت فراوانی برخوردار است متاسفانه شركت خوانده كه رقیب تجاری شركت خواهان می باشد با هدف سوء استفاده از اعتبار و شهرت نام تجاری «فاراب» در سال ۱۳۷۳ اقدام به تاسیس شركتی با نام مشابه «فارآب شیر» نموده و آن را به عنوان علامت تجاری هم، ثبت كرده است. بنابراین به لحاظ سابقه ثبت نام تجاری موكل و رقابت نامشروع خوانده و ایجاد اشتباه مصرف كنندگان درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد وكلای خوانده دوم طی لایحه ای كه ثبت و ضمیمه پرونده است و نیز صورت جلسه دادرسی در پاسخ به دعوا اظهار داشتند موكل در تولید شیرآلات صنعتی دارای شهرت است و از طرفی دعوای حاضر به لحاظ سابقه رسیدگی و صدور دادنامه قطعی به شماره ۸۹۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر از اعتبار امر مختومه برخوردار است و نیز مشمول مرور زمان مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ با توجه به حكومت قانون مذكور در زمان ثبت علامت می باشد. مضافاً اینكه، نام شركت با نام تجاری متفاوت است و موكل مبادرت به ثبت نام تجاری نكرده تا مشمول دعوای ابطال گردد. بنا به مراتب، تقاضای رد دعوا را نموده اند دادگاه از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات ابرازی خواهان و توجهاً به مفاد دادنامه های مستند وكلای خوانده، نظر به اینكه سبب طرح دعوای سابق، سابقه استعمال علامت متنازع فیه بوده و حال آنكه سبب طرح دعوای فعلی، تقدم ثبت نام تجاری فارآب و منع رقابت نامشروع می باشد كه متفاوت از یكدیگر است و نظر به اینكه از جمله اركان شمول و حاكمیت اعتبار امر قضاوت شده، وحدت اسباب دعوا است كه در مانحن فیه به لحاظ فقدان وحدت اسباب، موضوع مشمول قضیه امر مختومه نیست. همچنین نظر به اینكه به موجب مفاد بند ۳ ماده ۶ مكرر و ماده ۸ و ۱۰ مكرر كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی كه با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن در سال ۱۳۳۷ در زمان ثبت علامت خوانده به عنوان قانون حاكم، لازم الرعایه بوده است، ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی كه با سوء نیت به ثبت رسیده در هر زمان امكان پذیر است، مع هذا؛ قطع نظر از نسخ قانون قدیم ( قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۱۰ ) به موجب قانون جدید مصوب ۱۳۸۶ و حذف مرور زمان در قانون فعلی، ایرادات معنونه غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می گردد. اما در ماهیت، نظر به اینكه كلمه فارآب بعنوان اسم تجاری شركت خواهان در سال ۱۳۶۵ به ثبت رسیده و به دلالت گواهی عده ای از توزیع كنندگان شیر آلات به شرح استشهادیه پیوست و نیزگواهی انجمن صنعت تاسیسات و انجمن صنعت ریخته گری كه پیوست دادخواست می باشد خواهان از ابتدای ثبت در سال ۱۳۶۵ از علامت فاراب استفاده میكرده و به دلیل مشابهتی كه نام دو شركت دارد امكان تمیز محصولات آنها ممكن نبوده و موجب گمراهی مصرف كنندگان میگردد، بنابراین به نظر دادگاه، ثبت موخر عین اسم تجاری خواهان با تغییر جزئی ( الحاق كلمه شیر ) موجب تضییع حقوق مكتسبه ی خواهان و باعث وقوع اشتباه مصرف كنندگان در استفاده از محصولات و مراجعه به شركتهای مزبور خواهد شد و از مصادیق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مكرر كنوانسیون پاریس و مخالف مواد ۴۶ و۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ میباشد. بنابراین ضمن رد مدافعات وكلای خوانده، دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده، مستنداً به بند۳ ماده ۶ مكرر و مواد ۸ و۱۰ مكرر كنوانسیون پاریس با لحاظ ماده ۹ قانون مدنی و بند ج ماده ۳۰ و بند های «&#۶۵۲۵۹; » و «ز» ماده ۳۲ و مواد۴۱،۴۶،۴۷و۶۲ از قانون ثبت علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ حكم به ابطال نام تجاری خوانده و نیز ابطال علامت تجاری وی به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ به نفع خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاكم تجدید نظراستان تهران است.
رئیس دادگاه


« رای تجدیدنظر »

مرجع رسیدگی : شعبه۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره و تاریخ دادنامه : ۴۶۵- ۲۲/۴/۸۹
« شركت فاراب شیر» با وكالت آقایان ...... به طرفیت «شركت فارآب» با وكالت آقای ....نسبت به دادنامه شماره ۸۱۱-۲/۱۰/۸۸ شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی كرده است به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال نام و علامت تجاری تجدیدنظرخواه به شماره ثبت ۸۰۹۹۱-۱۵/۵/۷۶ و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت علامت موضوع اظهار نامه شماره ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شیر آلات صنعتی، لوله و اتصالات فلزی در طبقات ۶،۱۱،۳۵و۳۹ از جدول طبقه بندی علائم تجاری به شرح استدلال منعكس در رای مورد پذیرش قرار گرفته، حكم بر محكومیت تجدیدنظرخواه و اداره ثبت علائم تجاری وفق خواسته صادر شده است اینك با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وكلای طرفین نظر به اینكه اولاً) در این مرحله ایراد موجه ومدللی كه با یكی از جهات تجدید نظر خواهی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است؛ ثانیاً) به موجب مفاد ماده ۱۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ قانون حاكم بر دعوای حاضر می باشد و قانون ثبت علائم تجاری سابق كه منسوخ گردیده حاكمیتی بر دعوی مطروحه ندارد و در قانون فعلی نیز برای اقامه دعاوی ابطال نام و علامت تجاری مرور زمان پیش بینی نگردیده و مطابق بند ۳ ماده ۶ مكرر كنوانسیون پاریس هم، ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را كه با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در هر موقع می توان تقاضا كرد. فلذا؛ ایراد مرور زمان، وارد نمی باشد؛ ثالثاً) دعوی ابطال نام تجاری (فاراب شیر) مسبوق به سابقه رسیدگی و صدور حكم نمی باشد. فلذا ایراد اعتبارامر مختومه در خصوص دعوای مذكور قابل پذیرش نیست و ایراد و اعتبار امر مختومه در مورد دعوی ابطال علامت تجاری (فاراب) نیز وارد نمی باشد زیرا سبب دعوی قبلی كه منتهی به صدور حكم قطعی گردیده سبق استعمال علامت متنازع فیه بوده لیكن سبب دعوی حاضر تشابه علامت تجاری با نام تجاری مسبوق الثبت و نیز منع رقابت مكارانه ( نامشروع) می باشد بنابراین به لحاظ تفاوت اسباب دو دعوی،رسیدگی به دعوای حاضر صحیح و قانونی است؛ رابعاً) مشابهت اسامی مورد بحث (فاراب و فاراب شیر) واضح و آشكار است و با توجه به اینكه حوزه فعالیت هر دو شركت در زمینه شیرآلات صنعتی است، الحاق كلیه شیر به فاراب نمی تواند نام تجاری دو شركت را از یكدیگر متمایز سازد و قطعاً مصرف كننده در تشخیص شخصیت شركت های مذكور دچار اشتباه و گمراهی خواهد شد؛ خامساً) مطابق مفاد ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ هر گونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص به صورت نام تجاری یا علامت كه عرفاً باعث فریب عمومی شود غیر قانونی تلقی می گردد. ماده ۸ كنوانسیون پاریس نیز موید همین معناست و بر اساس مفاد ماده ۱۰ مكرر كنوانسیون پاریس هر عملی كه ایجاد اشتباه به نحوی از انحا با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید از مصادیق رقابت نا مشروع ( رقابت مكارانه ) تلقی گردیده و ممنوع می باشد؛ سادساً ) اقدام تجدید نظرخوانده در ثبت نام تجاری «فاراب شیر» و نیز ثبت علامت تجاری « فاراب» باتوجه به ثبت مقدم كلمه «فاراب» به عنوان نام تجاری تجدیدنظر خوانده، مغایر حق مكتسب شركت اخیرالذكر بوده و از مصادیق بارز رقابت مكارانه محسوب می شود؛ سابعاً) رای دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعكس درآن موافق موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده است بنا به مراتب مذكور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته، تائید و استوار می گردد. این رای قطعی است .
طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،