تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - معرفی دو شرکت
تاریخ : چهارشنبه 1391/10/13 | 10:49 ق.ظ | نویسنده : بهمن حسن پورالف) شرکت مدنی:

در حقوق مدنی شرکت به دو معنای عام وخاص به کاررفته است.در معنای عام،شرکت عبارت ازعقدی است که در آن طرفین،سرمایه یا کار خودرابرای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند.

در این معنا،علاوه بر عقدشرکت،که موضوع مواد571به بعدقانون مدنی است،عقد مضاربه،عقدمزارعه و عقدمساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند.در معنای خاص،شرکت یکی از عقود معینی است که همراه بااشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.معمولا هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود،مقصود همین نوع اخیراست.

به موجب ماده ی 571قانون مدنی:"شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحدبه نحو اشاعه"این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.(ماده572ق.م).شرکت قهری برتوافق شرکااستوار نیست،بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان،به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574ق.م)برعکس،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است،زیرا"یادر نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یادر نتیجه عمل شرکا،از قبیل مزج اختیاری یاقبول مالی مشاعا در ازای عمل چندنفر و نحو اینها"(ماده 573ق.م)

ب)شرکت تجاری:

در حقوق ایران شرکت تجاری شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل می شود و یا به صورتی غیراز آن،ولی مبادرت به عملیات تجاری می کند.در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد گاه به صرف صورت، شرکت تجاری محسوب می شود،حتی اگر معاملات غیرتجاری انجام دهد.و گاه امکان تشکیل شرکت تجاری وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجاری باشد.

طبقه بندی: حقوق تجارت،